mw joomla logo

Syllabus Description
Syllabus Description For مفاهیم اولیه داده کاوی
Title Syllabus Description
هدف کلی    هدف اصلی این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی با مفاهیم اولیه تحلیل و کاوش داده هاست.
شایستگی های پایه    - آشنایی با مفاهیم آماری - آشنایی با پایگاه داده
اهداف یادگیری    انتظار می رود دانشجو در پایان این درس به اهداف زیر دست یابد: - مفاهیم پایه در حوزه تحلیل داده را درک کند. - با انواع داده ها آشنا شود و اهمیت و ضرورت شناخت و پیش پردازش داده ها را در فرآیند کشف دانش درک کند. - برای هر کابرد خاص در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، بتواند تشخیص دهد که با توجه به ویژگی های داده های آن حوزه، بکارگیری کدام روش داده کاوی مناسب تر است.
روش تدریس    روش درس بطور کلی با استفاده از اسلاید است. همچنین هر دانشجو باید یک موضوع تحقیقاتی برای خود انتخاب کند و در جلسات پایانی ترم، یک سمینار شفاهی درباره آن موضوع ارائه کند.
وظایف دانشجو    - شرکت منظم در جلسات درس - شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم - ارائه سمینار تحقیقاتی و ارائه یک گزارش کتبی از موضوع سمینار در پایان ترم
منبع    
مواد و امکانات آموزشی    اسلایدها و مراجع درس در ابتدای ترم از طریق سیستم آموزش مجازی vu.um.ac.ir در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.
نحوه ارزشیابی    - امتحان پایان ترم: 14 نمره - ارائه سمینار: 2 نمره - گزارش کتبی پروژه تحقیقاتی: 4 نمره

male user