mw joomla logo

Syllabus Description
Syllabus Description For معرفی درس
Title Syllabus Description
جایگاه درس در برنامه درسی دوره    این درس از دروس بسته (تمرکز) هوش مصنوعی است و بهترین زمان انتخاب آن ترم ششم دوره کارشناسی است.
هدف کلی    هدف کلی درس آشنایی دانشجویان با علم داده است.
شایستگی های پایه    دانشجویان برای انتخاب این درس، باید درس پایگاه داده را گذرانده باشند و به یکی از زبانهای برنامه نویسی (ترجیحا Python) مسلط باشند.
اهداف یادگیری    آشنایی با فرایند کشف دانش، شناخت و ارزیابی داده ها، پیش پردازش داده ها و روشهای داده کاوی.
روش تدریس    مطالب درس با استفاده از اسلاید تدریس می شود.
وظایف دانشجو    1- مشارکت در حل مسائل کلاسی بصورت گروهی 2- تحویل به موقع پروژه و تکالیف
منبع    
مواد و امکانات آموزشی    
نحوه ارزشیابی    پروژه 4 نمره - تکالیف و کوییزها 3 نمره - میان ترم 3 نمره - پایان ترم 10 نمره

male user