mw joomla logo

Syllabus Description
Syllabus Description For معرفی درس
Title Syllabus Description
جایگاه درس در برنامه درسی دوره    این درس از دروس اصلی گرایش نرم افزار است. همچنین از دروس تخصصی در تمرکز "مدیریت داده ها" است.
هدف کلی    هدف کلی درس توانمندسازی دانشجویانی است که قصد دارند در حوزه "علم داده" فعالیت کنند.
شایستگی های پایه    انتظار می رود دانشجویانی که این درس را انتخاب می کنند، دروس "آمار و احتمال مهندسی" و "پایگاه داده" را در مقطع کارشناسی گذرانده باشند. همچنین تسلط کافی به یکی از زبان های برنامه نویسی (ترجیحا Python) داشته باشند.
اهداف یادگیری    آشنایی با فرایند کشف دانش، روشهای ارزیابی کیفیت و پیش پردازش داده ها، شناسایی الگوهای پرتکرار و قوانین انجمنی، طبقه بندی و خوشه بندی.
روش تدریس    مطالب درس با استفاده از اسلاید تدریس می شود. دانشجویان با انجام گام به گام یک پروژه داده کاوی و ارائه گزارش در طول ترم، مطالب درسی را بصورت عملی خواهند آموخت.
وظایف دانشجو    1- مشارکت در حل مسائل کلاس 2- انجام یک پروژه کامل داده کاوی 3- ارائه سمینار کلاسی
منبع    اسلایدها و منابع درس از طریق سیستم آموزش مجازی دانشگاه به آدرس vu.um.ac.ir در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.
مواد و امکانات آموزشی    
نحوه ارزشیابی    پروژه 6 نمره - سمینار کلاسی 3 نمره - میان ترم 3 نمره - پایان ترم 8 نمره

male user